Algemene voorwaarden.

a. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Advertime BV wordt gesloten.

b. Tarief: voor werken die per uur worden uitgevoerd, vraagt Advertime BV € 45,00 / uur voor een maximum van 60 uren, daarna wordt dit € 40,00 / uur.

c. Alle bedragen vermeld in onze offertes en algemene voorwaarden zijn exclusief BTW.

Toepasselijkheid

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, zijn alle leveringen, aanbevelingen, werkopdrachten en overeenkomsten, onderworpen aan de hierna vermelde algemene voorwaarden en beroepsgebruiken.

Aanbieding en aanvaarding

a. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Advertime BV gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Advertime BV schriftelijk of per elektronische mail anders is vermeld.

b. Een aanbieding of offerte gedaan door Advertime BV heeft een geldigheidsduur van 1 maand, tenzij anders vermeld.

Aanvang van de overeenkomst

a. Een overeenkomst komt tot stand nadat de overeenkomst met hierin de details en de overeengekomen prijs voor de ontwerpen door de opdrachtgever is goedgekeurd.

b. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden.

RICHTLIJNEN GRAFISCHE WERKEN

a. De opdrachtgever verplicht zich tot een tijdige levering van benodigde volledige en duidelijke gegevens of materialen. Levering onvolledige en/of onduidelijke gegevens of materiaal blijft voor risico van de opdrachtgever.

b. Vertrouwelijke informatie. De opdrachtgever en Advertime BV verplichten zich bij het aangaan van de overeenkomst tot het vertrouwelijk behandelen van alle informatie.

c. Wijziging in de opdracht. Wijzigingen met betrekking tot de opdracht moeten tijdig en schriftelijk door de opdrachtgever bekend worden gemaakt aan Advertime BV. Als dit mondeling gebeurt is het risico voor de uitvoering van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

d. Openbaarmaking en verveelvoudiging. Zowel Advertime BV als de opdrachtgever dienen elkaar in gelegenheid te stellen de laatste drukproeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren, voordat wordt overgegaan op openbaarmaking en/of verveelvoudiging.

e. Wanneer Advertime BV meer of andere werkzaamheden moet verrichten als gevolg van onjuist verstrekte gegevens of materialen in de opdracht, zullen deze werkzaamheden apart in rekening worden gebracht.

Auteursrecht en eigendomsrecht

a. Auteursrecht en industrieel eigendom. Alle intellectuele eigendommen van de door Advertime BV ontworpen/tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, foto’s e.d. blijven bij Advertime BV berusten, tenzij anders overeengekomen.

b. Auteursrecht. Advertime BV garandeert dat het geleverde door Advertime BV is ontworpen en dat zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. Auteursrechten zijn niet in de kosten van een ontwerp inbegrepen. De opdrachtgever verklaart geen inbreuk te maken op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden en vrijwaart Advertime BV van gevolgen uit oneigenlijk gebruik hiervan, tenzij anders overeengekomen.

c. Onderzoek naar bestaan van rechten Advertime BV is niet verplicht tot het doen van onderzoek naar het bestaan van relevante rechten met betrekking tot de opdracht/opdrachtgever.

d. Naamsvermelding. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Advertime BV te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Advertime BV openbaar te maken of te verveelvoudigen, tenzij anders overeengekomen.

e. De opdrachtgever dient schriftelijk te kunnen aantonen dat deze het recht heeft beeld- en tekstmateriaal van derden te mogen gebruiken.

Gebruik en licentie

a. Het gebruik. In de opdrachtovereenkomst wordt vastgelegd waar het ontwerp voor zal worden gebruikt. Wanneer de opdrachtgever het gebruik wil uitbreiden gebeurt dit in overleg met Advertime BV, tenzij anders overeengekomen. Deze licentie geldt zolang de opdrachtgever voldoet aan de financiële verplichtingen die hieraan verbonden zijn. Gebruik door derden is alleen met schriftelijke toestemming van Advertime BV toegestaan, tenzij anders overeengekomen.

b. Wijzigingen. De opdrachtgever mag zonder schriftelijke toestemming van Advertime BV geen veranderingen aanbrengen in de voorlopige of definitieve ontwerpen, tenzij anders overeengekomen. Advertime BV dient als eerste in staat te worden gesteld een door de opdrachtgever gewenste wijziging uit te voeren.

c. Gebruik door Advertime BV. In principe heeft Advertime BV de vrijheid alle ontwerpen te gebruiken voor eigen promotie en/of publiciteit.

d. Bewijsexemplaren. De opdrachtgever zal Advertime BV kosteloos enkele exemplaren van verveelvuldigde ontwerpen verstrekken, zodra publicatie heeft plaatsgevonden.

Levering en leveringstijd

a. Advertime BV zal alle inspanningen verrichten die redelijkerwijs van haar verwacht kunnen worden om te voldoen aan de overeengekomen leveringstijd.

b. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Advertime BV zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

Overmacht

a. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daar omtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

b. Advertime BV is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakoming onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

Periodiek – opzeg

a. De overeenkomst voor websitebouw wordt beëindigd zodra de te ontwikkelen website is geplaatst of afgeleverd en de overeengekomen vergoeding aan Advertime BV is betaald, tenzij door tekortkomingen aan de kant van de opdrachtgever (waaronder het niet of niet binnen redelijke tijd aanleveren van materiaal) de website niet of niet binnen redelijke tijd kan worden voltooid.

b. Wanneer een opdracht 20 dagen op non-actief staat en/of de klant komt bepaalde verplichtingen niet na of beslist de opdracht te annuleren, worden de reeds gepresteerde uren aangerekend, met een minimum van € 150,00.

Klachten en verantwoordelijkheid

a. Op straffe van verval van recht moet elke klacht of protest bij aangetekend schrijven en binnen de vijf dagen na ontvangst der goederen geschieden. Indien de opdrachtgever verzuimt levering te nemen, begint de termijn van vijf dagen te lopen bij ontvangst van de leveringsnota of van elk gelijkwaardig document. Bij ontstentenis hiervan, vanaf ontvangst van de factuur. Indien binnen deze termijn van vijf dagen geen klacht werd ontvangen, heeft dit voor gevolg dat de opdrachtgever de geleverde artikels volledig en in zijn geheel aanvaard heeft. Dit geldt eveneens uitdrukkelijk voor de verborgen gebreken. De gedeeltelijke benutting van de geleverde artikels heeft eveneens de aanvaarding van het geheel tot gevolg: gebreken aan een deel van het geleverde drukwerk geven de opdrachtgever niet het recht tot afkeuring van de gehele partij.

b. De verantwoordelijkheid van de leverancier is beperkt tot de teruggave van de prijs voor het niet-conforme gedeelte van de opdracht en kan geen aanleiding geven tot verdere schadevergoeding.

Materialen van de opdrachtgever – Risico

a. De ontwerpen, tekeningen, foto’s, digitaal materiaal (foto’s, film), kleuren-selecties, informaticamateriaal en al de goederen behorende aan de opdrachtgever en die in het bezit zijn van Advertime BV, blijven er voor rekening en risico van de opdrachtgever die uitdrukkelijk de leverancier van elke verantwoordelijkheid van welke aard ook ontslaat, onder andere in geval van beschadiging of verlies hetzij geheel of gedeeltelijk en dit om welke reden ook.

b. Bij gebrek aan betaling op de overeengekomen datum, zullen leveringen en/of andere voorwerpen, als waarborg en pand voor de verschuldigde sommen mogen weerhouden worden.

Betaling

a. Wanneer een overeenkomst meer dan € 2.000 bedraagt, wordt een voorschot van 20% gevraagd. Dit voorschot dient uiterlijk zeven dagen na goedkeuring van de overeenkomst te worden betaald.

b. Alle facturen dienen betaald te zijn ter zetel van Advertime BV binnen de 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld door Advertime BV.

c. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag zal van rechtswege en zonder aanmaning een verwijlintrest verschuldigd zijn, gelijk aan de conventionele intrest van 1% per maand op het factuurbedrag, dag voor dag eisbaar tot de dag der volledige betaling (art. 1652 B.W.)

d. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag zal tevens, naast en boven de verwijlintresten, van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd zijn van 15% op de eerste schijf van € 1.500, 10% op de tweede schijf van € 1.500 en 5% op alle meerdere bedragen, dit met een minimum van € 75,00 per factuur. Een toezending van een aangetekende ingebrekestelling zal de aandacht vestigen op deze verhoging behoudens wettige redenen.

e. In geval van laattijdige betaling zijn de protestkosten en de conventionele intresten ten laste van de klant.

f. Alle geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van het arrondisement Aalst.

g. Afwijkingen van onderhavige factuurvoorwaarden is de schuldeiser slechts tegenstelbaar in geval van schriftelijke overeenkomst.